(قیمت رمز ارز : 35.640)-( تورنومنت ورزشی هتریک با جایزه 100 میلیون تومانی )